Administracja lokalami mieszkalnymi i użytkowymi


Usługa ta polega na kompleksowej obsłudze najmu lokali mieszkalnych i usługowych, jednocześnie zapewniając właścicielom ciągłość najmu oraz wsparcie merytoryczne z zakresu prawa, windykacji i obsługi technicznej.

Do zakresu obowiązków administratora należy:

  • pozyskanie najemcy lokalu
  • sporządzenie i zawarcie w imieniu właściciela umowy najmu lokalu
  • przekazanie lokalu najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
  • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu najmu lokalu
  • egzekwowanie w imieniu właściciela należności z tytułu najmu poprzez doręczanie dłużnikom pism, upomnień, wezwań do zapłaty (w przypadkach ostatecznych pośredniczymy w występowaniu na drogę postępowania sądowego)
  • przyjmowanie, ewidencjonowanie, załatwianie interwencji i wniosków najemców
  • przygotowanie i przeprowadzanie spraw związanych z wypowiedzeniem umowy najmu w przypadkach określonych w umowie najmu oraz protokolarnym odbiorem lokalu
  • rozliczenie wpłaconej kaucji przez najemcę lokalu
  • terminowe wpłaty czynszu najmu lokalu na konto bankowe właściciela
  • obsługa sprawdzonych ekip techniczno – remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą ich konserwację, przy czym zlecenie jakichkolwiek prac odbywa się zawsze w porozumieniu z właścicielem.
Przewiń do góry