Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych stanowi specjalizację Naszej Firmy. szelkie czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami prowadzimy w ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i właścicielami poszczególnych lokali.

W szczególności do naszych obowiązków należy:

REPREZENTACJA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 • na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami
 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
 • wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA BANKOWO - KSIĘGOWA

 • otwarcie rachunku bankowego do obsługi nieruchomości i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • wypełniania deklaracji podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością,
 • opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku, przedstawienie propozycji regulaminu rozliczania mediów,
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • czynszów najmu itp.
  windykacja należności,
 • lokowanie wolnych środków właścicieli nieruchomości na lokatach terminowych,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • pobieranie i odprowadzanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych,
 • obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o nawiązane umowy przez właścicieli nieruchomości.
 • prowadzenie aktualizacji wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości, w szczególności zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami, z którymi właściciele posiadają związek prawny,
 • opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,
 • opracowywanie treści uchwał i innych aktów prawnych wspólnot (regulaminy, statuty, itp.),
 • potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
 • dostarczanie właścicielom, czy najemcom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,
  zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przestrzeganie terminów przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów gazowych,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
  zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych budynku,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych,
 • wyszukiwanie wykonawców robót,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów,
 • analiza ofert i materiałów przetargowych,
 • prowadzenie uzgodnień urzędowych, projektowych i wykonawczych z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • przekazywanie terenu robót, przeprowadzanie odbiorów, analiza kosztów.
Przewiń do góry