ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych stanowi specjalizację Naszej Firmy. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami prowadzimy w ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i właścicielami poszczególnych lokali.

W szczególności do naszych obowiązków należy:
1. REPREZENTACJA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:
• na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej,
• wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami
2. OBSŁUGA PRAWNA
• przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
• wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej
3. OBSŁUGA BANKOWO - KSIĘGOWA
• otwarcie rachunku bankowego do obsługi nieruchomości i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
• wypełniania deklaracji podatkowych
• prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
• prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością,
• opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku, przedstawienie propozycji regulaminu rozliczania mediów,
• pobieranie i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, czynszów najmu itp.
• windykacja należności,
• lokowanie wolnych środków właścicieli nieruchomości na lokatach terminowych,
• przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• pobieranie i odprowadzanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych,
• obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o nawiązane umowy przez właścicieli nieruchomości.
4. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
• prowadzenie aktualizacji wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
• zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
• dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,
• przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości, w szczególności zebrań wspólnot mieszkaniowych,
• reprezentacja właścicieli nieruchomości przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami, z którymi właściciele posiadają związek prawny,
• opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,
• opracowywanie treści uchwał i innych aktów prawnych wspólnot (regulaminy, statuty, itp.),
• potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,
• wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
• dostarczanie właścicielom, czy najemcom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,
• zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.
5. OBSŁUGA TECHNICZNA
• prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
• przestrzeganie terminów przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego,
• wykonywanie obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych,
• wykonywanie obowiązkowych przeglądów gazowych,
• zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
• zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,
• przygotowywanie planów remontowych budynku,
• przygotowywanie materiałów przetargowych, wyszukiwanie wykonawców robót, przygotowywanie
i przeprowadzanie przetargów, analiza ofert i materiałów przetargowych,
• prowadzenie uzgodnień urzędowych, projektowych i wykonawczych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, przekazywanie terenu robót, przeprowadzanie odbiorów, analiza kosztów.

PANEL KLIENTA

SALDO
ROZRACHUNKÓW

ZGŁOSZENIE
USTERKI

PLIKI
DO POBRANIA

 REFERENCJE1

             REFERENCJE2

             REFERENCJE3