ADMINISTRACJA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI

Usługa ta polega na kompleksowej obsłudze najmu lokali mieszkalnych i usługowych, jednocześnie zapewniając właścicielom ciągłość najmu oraz wsparcie merytoryczne z zakresu prawa, windykacji i obsługi technicznej.

Do zakresu obowiązków administratora należy:
• pozyskanie najemcy lokalu
• sporządzenie i zawarcie w imieniu właściciela umowy najmu lokalu
• przekazanie lokalu najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
• pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu najmu lokalu
• egzekwowanie w imieniu właściciela należności z tytułu najmu poprzez doręczanie dłużnikom pism, upomnień, wezwań do zapłaty (w przypadkach ostatecznych pośredniczymy w występowaniu na drogę postępowania sądowego)
• przyjmowanie, ewidencjonowanie, załatwianie interwencji i wniosków najemców
• przygotowanie i przeprowadzanie spraw związanych z wypowiedzeniem umowy najmu w przypadkach określonych w umowie najmu oraz protokolarnym odbiorem lokalu
• rozliczenie wpłaconej kaucji przez najemcę lokalu
• terminowe wpłaty czynszu najmu lokalu na konto bankowe właściciela
• obsługa sprawdzonych ekip techniczno - remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą ich konserwację, przy czym zlecenie jakichkolwiek prac odbywa się zawsze w porozumieniu z właścicielem.

PANEL KLIENTA

SALDO
ROZRACHUNKÓW

ZGŁOSZENIE
USTERKI

PLIKI
DO POBRANIA

 REFERENCJE1

             REFERENCJE2

             REFERENCJE3